Home > Krav på en STR-ansluten trafikskola Stockholm | Körskola & Trafikskola i Stockholm

Krav på en STR-ansluten trafikskola Stockholm | Körskola & Trafikskola i Stockholm

En trafikskola i Stockholm som önskar bli medlem i STR ansöker om medlemskap i den lokalförening som finns i den region där verksamheten bedrivs. 

För att en ansökan ska behandlas av lokalföreningen ska bestyrkta kopior av Transportstyrelsens Tillståndsbevis, Registreringsbevis, Momsregistreringsbevis och F-skattsedel bifogas. När handlingarna är kompletta behandlas ansökan i lokalföreningen. Det är lokalföreningen som beslutar om medlemskap. Bifalls ansökan erhålls interimistiskt medlemskap under ett år. 

STR:s kansli hjälper till med blanketter och administrerar inkomna ansökningshandlingar som inkommer från trafikskoleföretag. 

Krav på en STR-ansluten trafikskola
De krav som ställs på en medlem i STR regleras i framförallt två beslut. Dels i STR Lokalföreningsstadgar och dels i beslut taget på Riksmöte. 

Medlem ska enligt Riksmötesbeslut 

·          Inte motarbeta förbundets målsättningar och avsiktsförklaringar.

·          Genomgå STR företagsutbildning inom det interimistiska året.

·          Besvara av STR utsända enkäter.

·          Årligen skicka in STR Företagsdeklaration*

·          Upprätta kompetensutvecklingsplan för all personal.

·          Tillhandahålla kunden en individanpassad undervisning med ett för kunden lämpligt material.

·          Tillämpa beslutade krav på mc-utbildning.

·          Överlämna en informationsfolder med ett fastställt minsta innehåll, till alla kunder vid behörighet A och B. 

* Genom STR Företagsdeklaration intygar trafikskolan att man följer gällande medlemskrav, innehar F-skatt och Transportstyrelsens tillståndsbevis.

Trafikskolans informationsfolder
Informationsfoldern ska tilldelas alla kunder vid behörighet A och B. Foldern ska ge information om hur trafikskolan bedriver sin verksamhet och den ska innehålla minst följande information:
 

·          Du som kund erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning.

·          Du erbjuds en kostnadsberäkning av utbildningen.

·          Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner.

·          Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer.

·          Du får information om hur mörkerutbildning genomförs. 

Du får en tydlig information om:

·          vilka tider som körlektioner erbjuds

·          trafikskolans personal och deras roller

·          vilka tider som receptionen är bemannad

·          när och hur du kan göra testskrivningar

·          STR:s praxis för avbeställning av teorikurs och körlektioner. 

Du får tydlig information om priser där det framgår:

·          ordinarie pris

·          körlektionens längd

·          hur många teorilektioner som ingår i kursen

·          hur lång tid en teorilektion omfattar

·          vilket utbildningsmaterial som ingår. 

·          Du har möjlighet att betala med betalkort och/eller via bank- eller plusgiro.

·          STR:s praxis för återbetalning tillämpas.

·          STR:s reklamationspolicy gäller.

·          Trafikskolan använder övningsbil med alkolås i utbildningen (senast den 31 december 2011 ska samtliga övningsbilar på trafikskolan ha ett installerat alkolås).